ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เล่มที่ 5 การหารพหุนาม

post5.pdf

คำแนะนำสำหรับครู
และนักเรียน

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้ 5.1
แบบฝึกปฏิบัติที่ 5.
1 แบบฝึกทักษะที่ 5.1

ใบความรู้ 5.2
แบบฝึกปฏิบัติที่ 5.
2 แบบฝึกทักษะที่ 5.2

ใบความรู้ 5.3
แบบฝึกปฏิบัติที่ 5.3 แบบฝึกทักษะที่ 5.3

แบบทดสอบหลังเรียน

เพจคุณครูธันชนน

ช่องยูทูปคุณครูธันชนน