ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เล่มที่ 4 เรื่อง การคูณพหุนาม

intro4.pdf

คำแนะนำสำหรับครู
และนักเรียน

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้ 4.1
แบบฝึกปฏิบัติที่
4.1 แบบฝึกทักษะที่ 4.1

ใบความรู้ 4.2
แบบฝึกปฏิบัติที่
4.2 แบบฝึกทักษะที่ 4.2

ใบความรู้ 4.3
แบบฝึกปฏิบัติที่
4.3 แบบฝึกทักษะที่ 4.3

แบบทดสอบหลังเรียน

เพจคุณครูธันชนน

ช่องยูทูปคุณครูธันชนน