ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เล่มที่ 3 การบวกและการลบพหุนาม

intro3.pdf

คำแนะนำสำหรับครู
และนักเรียน

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้ 3.1
แบบฝึกปฏิบัติที่
3.1 แบบฝึกทักษะที่ 3.1

ใบความรู้ 3.2
แบบฝึกปฏิบัติที่
3.2 แบบฝึกทักษะที่ 3.2

ใบความรู้ 3.3
แบบฝึกปฏิบัติที่
3.3 แบบฝึกทักษะที่ 3.3

แบบทดสอบหลังเรียน

เพจคุณครูธันชนน

ช่องยูทูปคุณครูธันชนน