ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เล่มที่ 2 การบวกและการลบเอกนาม

infowork2.1.pdf

คำแนะนำสำหรับครู
และนักเรียน

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้ 2.1
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2.1 แบบฝึกทักษะที่ 2.1

ใบความรู้ 2.2
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2.
2 แบบฝึกทักษะที่ 2.2

ใบความรู้ 2.3
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2.
3 แบบฝึกทักษะที่ 2.3

แบบทดสอบหลังเรียน

เพจคุณครูธันชนน

ช่องยูทูปคุณครูธันชนน