ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เล่มที่ 2 การบวกและการลบเอกนาม

post2.pdf

คำแนะนำสำหรับครู
และนักเรียน

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้/ใบงาน

ใบความรู้/ใบงาน

ใบความรู้/ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

เพจคุณครูธันชนน

ช่องยูทูปคุณครูธันชนน