ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เล่มที่ 2 การบวกและการลบเอกนาม

intro2.pdf

คำแนะนำสำหรับครูและนักเรียน

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

ใบความรู้ 2.1
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2.1
แบบฝึกทักษะที่ 2.1

ใบความรู้ 2.2
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2.
2
แบบฝึกทักษะที่ 2.
2

ใบความรู้ 2.3
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2.
3
แบบฝึกทักษะที่ 2.
3

แบบทดสอบ
หลังเรียน

เพจคุณครูธันชนน

ช่องยูทูปคุณครูธันชนน