ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เล่มที่ 1 เอกนาม

คำแนะนำสำหรับครูและนักเรียน

intro1.pdf

คำแนะนำสำหรับครูและนักเรียน

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

ใบความรู้ 1.1
แบบฝึกปฏิบัติที่ 1.
1
แบบฝึกทักษะที่ 1.
1

ใบความรู้ 1.2
แบบฝึกปฏิบัติที่ 1.2
แบบฝึกทักษะที่ 1.2
แบบฝึกทักษะที่ 1.3

แบบทดสอบ
หลังเรียน

เพจคุณครูธันชนน

ช่องยูทูปคุณครูธันชนน