ประวัติผู้จัดทำเว็ปไซต์

ประวัติ.pdf

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เล่มที่ 1 เอกนาม

เล่มที่ 2 การบวกและการลบเอกนาม

เล่มที่ 3 การบวกและการลบพหุนาม

เล่มที่ 4 เรื่อง การคูณพหุนาม

เล่มที่ 5 การหารพหุนาม

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมมโนทัศน์และการแก้ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ำ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทศนิยมซ้ำกับเศษส่วน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง จำนวนตรรกยะ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง จำนวนตรรกยะ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง จำนวนอตรรกยะ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง จำนวนอตรรกยะ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง จำนวนจริง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง รากที่สอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การหารากที่สอง 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การหารากที่สอง 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การหารากที่สองโดยการประมาณ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง รากที่สาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง การหารากที่สาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง การหารากที่สามโดยการแยกตัวประกอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สาม

เพจคุณครูธันชนน

ช่องยูทูปคุณครูธันชนน