ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เล่มที่ 1 เอกนาม

คำแนะนำสำหรับครูและนักเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

คลิปวิดีโอการสอน

ใบความรู้

ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

เล่มที่ 2 การบวกและการลบเอกนาม

คำแนะนำสำหรับครูและนักเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

คลิปวิดีโอการสอน

ใบความรู้

ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

เล่มที่ 3 การบวกและการลบพหุนาม

คำแนะนำสำหรับครูและนักเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

คลิปวิดีโอการสอน

ใบความรู้

ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

เล่มที่ 4 เรื่อง การคูณพหุนาม

คำแนะนำสำหรับครูและนักเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

คลิปวิดีโอการสอน

ใบความรู้

ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

เล่มที่ 5 การหารพหุนาม

คำแนะนำสำหรับครูและนักเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

คลิปวิดีโอการสอน

ใบความรู้

ใบงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

เพจคุณครูธันชนน

ช่องยูทูปคุณครูธันชนน